nazev-firmy.gif, 8 kB

Pohřební služba HARMONIE s.r.o.

URL: https://www.pohrebni-sluzba.cz/ukazky-versu.php


Ukázky veršů na smuteční oznámení

Verš 1 - A přišla dlouhá noc a po ní žádné ráno... (O. Scheinpflugová)


Verš 2 - ...žít je tak složité a umřít tak prosté... (O. Scheinpflugová)


Verš 3 - Není smrti, zůstává stále živý, kdo spravedlivý byl a dobrotivý. (Fr. Halas)


Verš 4 - Cokoliv jsme na tobě milovali a čemukoliv jsme se obdivovali, trvá a potrvá v očích všech a ve věčnosti časů. (Tacitus)


Verš 5 - Až umřu nic na tomto světě se nestane a nezmění, jen srdcí několik se zachvěje v rose jak k ránu květiny. (J.Wolker)


Verš 6 - Dotlouklo navždy to dobré srdce, klesly studené ty upracované ruce, anděl smrti políbil tu milou, ustaranou tvář.


Verš 7 - Nikdo nám neřekne, nikdo nám nepoví čím byla maminka každému z nás. Nikdo ji nevrátí, nikdo ji nevzbudí, nikdy již nezazní nám její hlas.


Verš 8 - V životě se loučíme mnohokrát s maminkou jenom jednou. Kdybychom si oči vyplakali její už se neohlédnou.


Verš 9 - Není smrti tam, kde byl život vyplněn prací, láskou a obětavostí.


Verš 10 - Po utrpení klid...


Verš 11 - Je země mrtvých a je země těch, kdo žijí a mezi nimi láska, to je most který všechno přetrvá a všemu dává smysl. (T. Wilder)


Verš 12 - Za Tvoji nežnou lásku, péči o nás, za všechna milá slova a starosti, zachováme v srdci, drahá maminko pocit neskonalé vděčnosti.


Verš 13 - Každému z nás je souzen jen doušek z poháru věčnosti.(F. Šrámek)


Verš 14 - Čas nastal všemu, všemu sbohem dát.(V.Vrchlický)


Verš 15 - Co vděkem za lásku a péči Tvou Ti můžem dát, hrst krásných květů naposled a pak jen vzpomínat.


Verš 16 - Odešla... Jediná na světě jež nikdy nezradí na ni nám zůstane nejhezčí vzpomínka, to byla nejdražší, to byla maminka.(J. Seifert)


Verš 17 - Nemáme moci abychom Tě zdrželi, máme jen své slzy...(Thákur)


Verš 18 - Vše zmizí, jen stopy Tvé práce a lásky zůstanou.


Verš 19 - Smrt není zlá, smrt je jen kus života těžkého. Co strašné je, co zlé je, to umírání je.(J. Wolker)


Verš 20 - Nic z toho dobrého a krásného cos učinil, se neztratí. Všechno zůstane.(A. France)


Verš 21 - Kdo v srdcích žije – neumírá...(Fr. Hrubín)


Verš 22 - Já půjdu tam, kam všechna pokolení odešla a lesy budou dále v slunci snít a vody budou dřímat v lesku bílých hvězd.(J. Zeyer)


Verš 23 - Neplačte, že jsem odešla, ten klid a mír mi přejte, jen v srdcích věčnou vzpomínku si na mne zachovejte.


Verš 24 - Nikdo mne nemusí slzami ctít a pohřbívat s pláčem. Když o mně hovoříte a myslíte na mne, žiji přece dál...(Ennius)


Verš 25 - Jedno srdce na světě jsme měli, jež dovedlo nás milovat. Kdybychom láskou vzbudit je chtěli, neozve se už vícekrát. Utichlo, zmlklo, šlo už spát.


Verš 26 - Nejdražší na světě je srdce matky, kdo ztratil ji, chudý je, byť by měl největší statky.


Verš 27 - Smrt je jenom bílá boží muka na rozcestí v poli. Dlouhá cesta utrmácí, nohy bolí, oči jako smutní ptáci na trávník se posadí, ruce zemi pohladí.(J. Čapek)


Verš 28 - Přestalo tlouci srdce Tvé znavené, nebylo z ocele, nebylo z kamene. Bolestí znaveno přestalo býti, nebylo léku jímž mohlo by žíti.


Verš 29 - Tak krátko jsem šel s vámi. Hle, tu se cesta dělí - a ptáci nad hlavou mi píseň nedopěli...(J. Wolker)


Verš 30 - S mým jménem budu vyslovovat Tvé vzpomínajíce v živém na mrtvé.(M. Lermontov)


Verš 31 - Život měříme skutky a ne časem.(Seneca)


Verš 32 - Žádná smrt nemůže být zlá, které předchází dobrý život.(V. M. Kramerius)


Verš 33 - Bolest zná jen málo slov a smutek nejtěžší je jako kámen němý.(V. Závada)


Verš 34 - Jak tiše žila, tak tiše odešla, skromná ve svém životě, velká ve své lásce a dobrotě.


Verš 35 - B u ď v ů l e T v á ...


Verš 36 - A láska zůstala – ta smrti nezná.


Verš 37 - A za vše, za vše dík. Za lásku jaká byla, za život jaký byl . . .


Verš 38 - Byli jsme dva. Dva na vše – na lásku, na život, na boj i bolest i na hodiny štěstí. Dva na výhry i prohry, na život i smrt . . . dva !(Karel Čapek)


Verš 39 - Smrt prošla kolem. Život jde dál. Rozprostřel závoj, protkaný bolem, v něm ukryt je žal.


Verš 40 - Do smrti nejdelší Tě v dobrých lidech hledat nepřestanu.


Verš 41 - Není bolestné zemřít, vždyť všem je to určeno je však bolestné umírat mlád, před zraky rodičů svých.(Músaíos)


Verš 42 - Život máme jen půjčený – ne darovaný.(Cyrus)


Verš 43 - Čas zahladí bolest...(Seneca)


Verš 44 - ...smrt vezme všechny bez výhrad...(F. Villon)


Verš 45 - Neexistuje místo na světě, kde nás nemůže najít smrt.(M. Montaigne)


Verš 46 - Spi v krajkách jak brouček v kapradí tma oči uzamyká...(J. Seifert)


Verš 47 - Shodil jsem těžké, nepotřebné břímě můj drahý Pane. Zanechal jsem svět a jako křehký člun vracím se Pane zpět.(Michalangelo)


Verš 48 - Všechno má určenou chvíli a veškeré dění pod nebem svůj čas. Je čas rození i čas umírání...(Bible)


Verš 49 - Vyřiďte pozdrav každému, kdo mě měl někdy rád, mně už se nikdy nerozední, budu teď věčný spánek spát...(J. Wolker)


Verš 50 - Tvé zlaté srdce, maminko, zůstane navždy s námi! Bude nám žehnat na cestu, kterou teď půjdem sami.


Verš 51 - Loučím se s Vámi, moji milí, ruky stisk dnes už Vám nemohu dát, srdce mi dotlouklo, odešly síly, loučím se se všemi, kdo měl mě rád.


Verš 52 - Klesla ruka, která tak ráda pracovala, zmlkla ústa, která slovy hladívala a oči, které se tak jasně dívaly, navždy se již zavřely.


Verš 53 - V náručí Boži, odkud jsme vyšli, všichni se navečer sejdeme zas.(J. V. Sládek)


Verš 54 - Nemůže být zapomenut, kdo kolem sebe tvořil krásu, která zůstává.


Verš 55 - Já jsem vzkříšení i život, kdo věří ve mne, byť také umřel, živ bude a každý kdo žije a věří ve mne, neumře navěky.(Jan 11 ; 25)


Verš 56 - Kdo žije v myslích svých drahých neumřel, jenom je daleko. Mrtev je ten, kdo byl zapomenut.


Verš 57 - Chlapečku bosý nebe dlaň o tebe opřelo si kapičku rosy aby nespadlo...(J. Wolker)


Verš 58 - Miloval jsem Vás všechny, chtěl jsem s Vámi žít – já nechtěl odejít.


Verš 59 - Děkuji Ti Bože za krásu i bolest života.


Verš 60 - ...a duše Tvoje uslyší bít věčnost zvony večerním(J. Hora)


Verš 61 - Neplačte a nechte mne klidně spát i bez slz možno vzpomínat, nebylo mi dopřáno déle s Vámi být, nebylo léku abych mohl žít.


Verš 62 - Já pevně držel pluh na osení rád se díval, když klasům žehnal Bůh a nad hlavou mi skřivan zpíval.


Verš 63 - Děkuji za cestu, kterou jsi šel se mnou. Děkuji za ruku, která mi tak pomáhala. Děkuji za to, že jsi byl!


Verš 64 - Tolik jsi miloval život a s námi chtěl jsi být, ale osud byl tak krutý a nenechal Tě žít.


Verš 65 - Očím ses ztratila – ale v srdcích zůstaneš navždy.


Verš 66 - Končí život – ne však láska...